گروه دانشجویان مدیریت

http://www.umzmanagement.ir/mos/Frontpage/Itemid,1/

 

 

مرجع الکترونیکی علوم مدیریت ایران

http://emodiran.com/

 

http://athir.blogfa.com/

 

http://system.parsiblog.com/  پایگاه مقالات علمی مدیریت ایران

 

http://www.payannameha.com/سایت مشاوره پایان نامه ها و طراحی پرسشنامه

 

 

http://www.sigmagroup.mihanblog.com/بازاریابی

 

 

http://managerialthinking.blogfa.com/      تفکر مدیریتی

 

http://banke-maghale.persianblog.ir/post/51/      فروش مقالات انگلیسی با ترجمه رشته های مختلف

 

 

http://findarticles.com/  مقالات انگلیسی

 

 

https://spreadsheets1.google.com/viewform?formkey=dFJQUW1ZT2lkRlc2VkZ2eVNWLWd5WFE6MQ  پرسشنامه اینترنتی  

 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFBrdGpIMjltYno3VWpYMEZFRm0tNkE6MQ پرسشنامه اینترنتی  

 

http://bm84.blogfa.com/author-bm84.aspx   دانشجویان 84خلیج فارس بوشهر

 

 

http://www.modiriran.ir/   مدیران ایران

 

http://www.iema.ir/portal/  انجمن مدیریت اجرایی ایران

 

http://pnu-m-s.blogfa.com/  وبسایت مدیریت صنعتی

 

 

 

http://www.mmicinternational.com/  مرکز اطلاعات علمی تخصصی مدیریت

 

 

http://avajmodir.persianblog.ir/ دانش و مدیریت در قرن 21

 

 

http://www.crmroom.com/  پایگاه تخصصی اتاق مدیریت ارتباط با مشتری

 

http://heydari2010.blogfa.com/   مجموعه مقالات مدیریت

 

 

http://mastor.blogfa.com/  مدیریت و عرفان

 

 

http://soheil-abedi.blogfa.com/ آنچه مدیران باید بدانند

 

 

http://100r.blogfa.com/   وبلاگ صدر

 

http://zoghikhaboshan.persianblog.ir/    وبلاگ شخصی عیسی ذوقی خبوشان(کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل)

 

 

http://www.marketingnewsletter.mihanblog.com/  خبرنامه بازاریابی

 

 

http://samadi.blogfa.com/ کارشناسی ارشد مدیریت 91 (مدیران آینده)

 

 

http://www.mbaforum.ir/  دانشکده مدیریت دانشگاه شریف

 

http://www.aomonline.org/aom.asp?ID=3  اکادمی مدیریت

 

http://www.odnetwork.org/

 

http://www.hrdpress.com/

 

 

http://www.human-resources.org/ منابع انسانی

 

http://hr.blogfa.com/ منابع انسانی

http://kmterms.mihanblog.com/  مدیریت دانش

 

 

http://www.hemmatee.ir/  مدریت کیفیت

 

http://managership.blogfa.com/

 

http://www.mydocument.ir/article7301.html  بانک مقالات فارسی

http://www.modiryar.com/مدیریار


برخی از موضوعات پایان نامه ها در سایت دکتر مهدی شریعتمداری به شرح زیر است:


بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثر بخشی مدیران .....................

- بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه .....................

- برسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی

- بررسی موانع عمدۀ توسعۀ پژوهش محوری در دانشگاه .....................

- بررسی تآثیر سرمایۀ اجتماعی بر فعالیت شغلی کارکنان .....................

- بررسی رابطۀ مشارکت کارکنان/ دبیران در تصمیم گیری ها و عملکرد مدیران. .....................

- بررسی کرسی های نظریه پردازی به منظور ارائۀ چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور

- بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان .....................

- بررسی ابعاد طرح توسعۀ کارآفرینی در......................... از دیدگاه .....................

- رابطۀ هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه.....................

- میزان کاربرد مؤلفه های مدیریت روابط انسانی توسط مدیران ................ از دیدگاه .................

- راهبردهای آموزشی مؤثر برای توسعۀ مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای بهره گیری از فناوری اطلاعات از دیدگاه استادان دانشگاه.....................

- بررسی و مطالعه سلامت سازمانی کارکنان......................... بر طبق الگوی هوی و فیلد من

- بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران سازمان.....................

- رابطه هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران.....................

- بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان.....

- شناسایی عوامل مؤثر در بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در.....................

- بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان به منظور جانشین پروری

- بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان .....................از دیدگاه.....................

- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی.....................

- بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در.....................

- ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان.....................

- رابطه  هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان.....................

- ارزیابی طرح مدارس هوشمند براساس الگوی ارزشیابی سیب

- بررسی چالشهای توسعه مدارس هوشمند در .........................

- موانع توسعه یادگیری الکترونیکی در ................................

- عوامل تعیین کننده یادگیری خودآموز در مدارس هوشمند و اثربخشی ابزار خود رهبری در رشد یادگیری خودآموز

- بررسی نقش فناوری اطلاعات در ارائه برنامه ریزی درسی از دیدگاه .......................

- رابطه بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل با عملکرد مدیران.....................

- بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان.....................

- بررسی عوامل موثر بر ناب بودن سازمان.....................

- تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی.....................

- بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در.....................

- بررسی رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب در.....................

- بررسی و شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرینان

- بررسی ارتباط استرس با بهره وری مدیران.....................

- تدوین الگوی مناسب برای ارزیاب عملکرد کارکنان.....................

- رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی.....................

- ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش......

- بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر در سازمان

- بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمان.....................

- بررسی وضعیت انگیزش شغلی کارکنان با توجه به سبک رهبری مدیران در.....................

- بررسی وضعیت خلاقیت مدیران..................... و رابطه آن با اثر بخشی .....................

- مقایسه اثربخشی چند رسانه ای های تعاملی و غیرتعاملی (سی دی های آموزشی) بر خود نظم دهی دانشجویان

- بررسی عوامل بازدارنده در ا جرای مدیریت مدرسه محور در مدارس.....................

- بررسی ویژگیهای سازمانهای یاد گیرنده در.....................

- رابطه بین جو سازمانی با عملکرد مدیران.....................

- بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان.......

- رابطه بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی .....................از دیدگاه.....................

- بررسی عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب

- رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان

- چارچوب ادراکی برای تربیت مدیران کارآمد در بخش.....................با تکیه بر سه جنبه آموزش ، پژوهش و ترویج

- بررسی رابطه ویژگی های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در.....................

- بررسی میزان کارآمدی اساتید دانشگاه .....................در مدریت کلاس درس

- برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های اطلاعاتی در.....................

- بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه

- بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثر بخشی سازمانی آنها در.....................

- مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانشجویان/دانش آموزان

- نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت سازمان.....................از دیگاه مدیران و کارشناسان

- بررسی رابطۀ رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان.....................

- شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن

- بررسی رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه .....................به منظور ارائه مدل مناسب

- بررسی عامل های مؤثر برتمایل اعضای سازمان ...............برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده

- بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان.....................و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی

- بررسی و مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت در .....................

- توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت ها

- بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی – درونگرایی ) مدیران .....................با مهارتهای شغلی آنان

- ارزیابی عملکرد سازمان.....................بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و منابع انسانی

- بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق در .....................

- بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانۀ راهبردی یادگیری و مطالعۀ وین اشتاین

- رابطۀ بین نگرش به عوامل ا نسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در.....................

- بررسی تأثیر میزان شناخت اساتید از روش های تدریس در بازدهی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

- بررسی شاخصهای مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیران .....................از دیدگاه .....................

- بررسی ارتباط باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی در اساتید و کارمندان دانشگاه

- بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاهها از دیدگاه اساتید دانشگاه ............

- مقایسه نظر سرپرستان و کارکنان .....................در خصوص عملکرد آموزشهای ضمن خدمت جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان

- بررسی نقش اعتقادات فرهنگی مدیران ............... در بکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیم گیری

- بررسی رابطه جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان .....................

- بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت یابی، خودپنداره و عزت نفس نوجوانان و جوانان

- تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی

- ارتباط مؤلفه های استراتژی مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

- بررسی وضعیت مدارس شهر .....................بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده

- مقایسه راهبرد های یادگیری خود تنظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری

- بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران، با اثر بخشی آنان در.....................

- بررسی مؤلفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائۀ چارچوبی مناسب در .....................


http://www.blogfa53.blogfa.com/post-218.aspx

نمونه پایان نامه های دکتر عباسی

ارزيابي اثربخشي قوانين و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي حوزه امنيت فاوا در يگان هاي ودجا استان فارس

تعيين سطح نيازهاي کارکنان کارخانه ساخت اپتيک صنايع الکترونيک شيراز بر اساس نظريه سلسله مراتب نيازهاي مازلو

بررسي تاثير نظام مديريت مشارکتي بر بهره وري کارکنان صنعت مکانيک

بررسي مسائل انتقال دانش از شرکت هاي فناور محور و رسوب دانش در صنعت جنگال

بررسي و تعيين عوامل کليدي رضايت شغلي و اولويت بندي آنها در صنعت مکانيک به روش AHP

تاثيرات اجراي استانداردهاي ISO سري 9000 و 14000 بر عملکرد گروه صنعتي بارز

تعيين ميزان سهم عوامل موثر بر رشد شرکت هاي کوچک و متوسط در خوشه هاي صنعتي استان اصفهان

بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتري (مطالعه موردي بانک تجارت شيراز)

بررسي عوامل موثر در بازديد از نمايندگي و تاثير آنها بر نيات و مقاصد رفتاري مشتريان (مطالعه موردي نمايندگي هاي تلويزيون LCD از محصولات سوني در شيراز)

بررسي تاثير تبليغات تلويزيوني بر فروش LCD SONY در استان يزد

بررسي تاثير اجراي مدل تعالي EFQM بر بهبود عملکرد در گروه صنعتي بارز

بررسي ميزان سهم عوامل موثر بر بهره وري صنايع بازيافت کاغذ در شرکت هاي صنايع کوچک استان خراسان رضوي

بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان از ديدگاه روابط مشتري-کارمند (مورد مطالعه: صنعت بانکداري-بانک پاسارگاد)

بررسي تاثير شهرت بانک روي رفتار شهروندي مشتري (در بانک کشاورزي شهر کرمان)

بررسي موقعيت استراتژيک و ارائه استراتژي بازاريابي  مناسب جهت شرکت سپاهان باطري

بررسي رابطه ميان نگرش ها و اعتقادات مصرف کنندگان به تبليغات اينترنتي (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه تهران)

بررسي موانع اجراي برنامه ريزي استراتژيک در سازمان هاي دولتي ايران

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

بررسي روش هاي افزايش شفافيت اطلاعاتي بازار سرمايه ايران و انتخاب روشي بهينه با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي(AHP )

بررسي موانع تصميم گيري عقلائي در ميان مديران مالي ادارات و سازمان هاي دولتي شهرستان هاي کرمان

بررسي عوامل موثر بر تعهد سازماني کارکنان بانکهاي دولتي شهر شيراز

بررسي عوامل موثر بر بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي روش هاي موجود ارزشيابي کارکنان و ارائه مدل مناسب در صنعت ارتباطات

طراحي مدل براي پياده سازي مديريت دانش در صنايع قطعات الکترونيک شيراز

بررسي رابطه بين تعهد سازماني با سطوح سلسله مراتب نيازهاي مازلو در مجموعه شرکت صنايع قطعات الکترونيک ايران

تدوين برنامه ريزي استراتژيک و اولويت بندي استراتژي ها با استفاده از تکنيک دلفي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي گروهي

بررسي و شناخت عوامل موثر بر کاهش چرخه لجستيک کالا در شرکت صنايع الکترونيک شيراز و ارائه راهکارهاي مناسب

تدوين استراتژي آموزشي براي شرکت صا شيراز

ارزيابي عوامل موثر بر اثر بخشي نظام نگهداري نيروي انساني در صا شيراز

بررسي رابطه بين هوشمندي سازماني و چابکي توليد در صنايع غذايي استان فارس

بررسي رابطه عوامل موثر بر قصد خريد بليط قطار آنلاين در شهرستان مشهد

بررسي تاثير هوش هيجاني کارکنان بر ميزان فروش شرکت هاي بيمه : مطالعه موردي کرمان

ارزيابي چابکي صنعت فولاد استان خراسان با يک رويکرد فازي

کمي سازي پنج نيروي رقابتي پورتر جهت پشتيباني از تدوين و انتخاب استراتژي رقابتي ( مطالعه موردي: شرکت ايران خودرو)

بررسي ميزان عوامل موثر بر رضايت مشتريان از خدمات بانک کشاورزي شهرستان ممسني

بررسي کيفيت خدمات ارائه شده در بانک ملي شيراز با استفاده از مدل پنج بعدي سروکوال (SERVQUAL )

بررسي ميزان عوامل موثر بر بانکداري اينترنتي (مطالعه موردي: بانک صادرات بندرعباس)

بررسي تاثير بازارگرايي ادراکي مشتريان بر وفاداري آنان در بانک کشاورزي شهر کرمان

بررسي ميزان رابطه عوامل موثر در رفتار خريد مصرف کنندگان مواد غذايي فروشگاههاي زنجيره اي شهر کرمان

سنجش رضايت مشتريان در شرکت بيمه دانا شعبه کرمان  با استفاده از روش QFD جهت بهبود کيفيت خدمات

بررسي تاثير تصميمات مديريت عمليات استراتژيک بر عملکرد بيمارستان هاي خصوصي کشور

شناسايي و بررسي ميزان تاثير عوامل موثر بر شکل گيري نگرش هاي اوليه در راستاي توسعه برند شرکت پگاه کرمان

بررسي نقش سرمايه اجتماعي در هماهنگي درون بخشي و برون بخشي در نظام جامع مديريت بحران

بررسي نقش جامعه شناسي مصائب جمعي در مديريت بحران ناشي از حادثه در سازمان هاي مرتبط

بررسي تاثير خدمات بانکي ارائه شده توسط بانک بر رضايت مشتريان در بانک هاي خصوصي استان کرمان

بررسي و تبيين الگوي فرآيند انگيزشي محصول و ادراک ريسک مصرف کننده در بانک صادرات شهر کرمان


+ نوشته شده توسط دکتر کاظمی در ۹۰/۰۹/۱۲ و ساعت 18:55 |